Thời khóa biểu (Thực hiện từ 05/04)

   UBND Huyện Tuyên Hóa                                                    THỜI KHÓA BIỂU

  Trường THCS Thuận Hóa                                             (Thực hiện từ  05/04/2021 )

Thứ

Tiết

6

7

8

9

2

1

2

3

4

5

Chào

TD

Toán

Sử

CN

Cờ

Tài

Ly

Nam

Chào

MT

Toán

Anh

Sử

 

Cờ

Ngọc

Thắm

Yến

Nam

Chào

Toán

Anh

Hóa

Anh

 

Cờ

Thắm

Yến

Nga

Yến

 

Chào

Hóa

Văn

Văn

Cờ

Ly

Tâm

Thủy

Thủy

3

1

2

3

4

5

Địa

Toán

Sinh

Hữu

Ly

Ly

Nga

 

Tin

CN

Địa

Địa

Văn  

Thắm

Hữu

Hữu

Thủy

MT

Địa

Toán

Văn

Địa

Ngọc

Hữu

Thắm

Thủy

Hữu

Sử

Tin

TD

Anh

Sinh

Nam

Thắm

Tài

Yến

Nga

4

1

2

3

4

5

Văn

Văn

Toán

Anh

 

Hương

Hương

Ly

Yến

 

Toán

TD

Văn

GD

CN

Thắm

Tài

Thủy

Ngọc

Sử

Toán

Tin

Sinh

 

Nam

Thắm

Thắm

Nga

 

Toán

Địa

Hóa

Văn

Văn

Ly

Hoàn

Tâm

Thủy

Thủy

5

1

2

3

4

5

Tin

Văn

Anh

GD

 

Thắm

Hương

Yến

Ngọc

 

Sinh

TD

Sử

 

Nga

Tài

Ly

Nam

 

TD

Toán

CN

Văn

Văn

Tài

Thắm

Thủy

Thủy

Toán

Tin

Anh

Nhạc

Ly

Ly

Thắm

Yến

Nam

6

1

2

3

4

5

Toán

Văn

Anh

Nhạc

CN

Ly

Hương

Yến

Nam

Toán

Văn

Văn

 

Anh

Sinh

Thắm

Thủy

Thủy

Yến

Nga

GD

Tin

Hóa

Văn

Nhạc

Ngọc

Thắm

Nga

Thủy

Nam

TD

Toán

GD

CN

Anh

Tài

Ly

Ngọc

Yến

7

1

2

3

4

5

Tin

TD

Sinh

MT

SH

Thắm

Tài

Nga

Ngọc

Nam

Anh

Toán

Tin

Nhạc

SH

Yến

Thắm

Thắm

Nam

Tài

TD

Sinh

Anh

SH

Tài

Nga

Yến

Ly

Ngọc

Sinh

Toán

Sử

Văn

SH

Nga

Ly

Nam

Thủy

Ly

Chủ nhiệm

Thầy Nam

Thầy Tài

Cô Ngọc

Cô Ly

                                                                                                                                                        P.Hiệu trưởng

 

Vui học ngày

Lượt truy cập: 521969 lần

Đang online: 1 người