ĐỀ ÔN TẬP TOÁN.8,9 (Lần 2)

4/25/2020 8:33:38 PM

ÔN TẬP TOÁN 9

 

Câu 1: Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 2x2+y=5                  B. x – 2y2 =3        C. x+xy=4            D. 2x- y=-3

Câu 2:  Cho phương trình: 2x + 7y= 9 (1), phương trình (1) có:

A. Vô nghiệm    B. Có 1 nghiệm duy nhất

C. Có vô số nghiệm                  D. Có hai nghiệm

Câu 3: Cặp số (0;1) là nghiệm của phương trình nào sau đây:

A. 3x-2y=3                  B. 3x-y=-1            C. x-3y=3             D. x+3y=-3

Câu 4: Cho phương trình: x-2y=4 (2), phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với phương trình (2) để được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có một nghiệm duy nhất?

A. 2x- 4y=6       B. –x + 2y=-4       C. 2x+3y= 1         D. 3x - 6y=12

Câu 5: Cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình

A. (2;1)              B. (-2;-1)            C. (2;-1)                            D. (3;1).

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 2cm, biết chu vi của hình chữ nhật đó là 48cm. Diện tích của hình chữ nhật là?

A. 575cm2                   B. 143cm2            C.  286cm2                                   D. 100 cm2

 

C©u 7: Gi¶i c¸c hÖ phương tr×nh sau:

 a.                      b.     

C©u 8: Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ ph­ư¬ng tr×nh:

TÕt nµy Hoa ®i chî gióp mÑ. BiÕt r»ng nÕu mua 3kg Cam vµ 2kg Quýt th× hÕt 72 ngµn ®ång. NÕu mua 4kg Cam vµ 4kg Quýt th× hÕt 120 ngµn ®ång. Hái gi¸ tiÒn mét kg Cam vµ mét kg Quýt lµ bao nhiÒu ngµn ®ång?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔN TẬP TOÁN 8

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a.     4x2 - 8x + 4

b.     x2+ 6x+9

c.      8x3 -

d.     )x2 – 64y2

Bài2. Chứng tỏ các cặp phân thức sau bằng nhau.

                                                   b)

Bài 3. Thực hiện phép tính:

a)           b)             c)                         d)

Bài 4. Cho biếu thức:

              a) Tìm điều kiện của x để giá trị của P  được xác định.

              b) Rút gọn P

              c) Tính P khi x = 4024

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4477

Các Tin đã đăng

  ĐỀ ÔN TẬP LÝ 6,7,8,9 (Lần 2) 4/25/2020 8:27:34 PM
  ĐỀ ÔN TẬP TOÁN.8,9 (Lần 2) 4/25/2020 8:25:26 PM
  ĐÊ ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 6,7,8,9 3/30/2020 8:32:54 PM
  ĐỀ ÔN TẬP MÔN TIN 6,7,9 3/28/2020 2:55:13 PM
  ĐỀ ÔN TẬP MÔN SINH HỌC 6,7,8,9 3/28/2020 2:52:01 PM
  ĐÊ ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 6,7,8,9 3/28/2020 2:48:14 PM
  ĐÊ ÔN TẬP MÔN TOÁN 6,7,8,9 3/28/2020 2:44:09 PM

Vui học ngày

Lượt truy cập: 503449 lần

Đang online: 5 người