ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 7.8.9

3/25/2020 8:04:29 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG THCS THUẬN HÓA

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7

HỌC KÌ I

Phần 1.

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng : Kết quả phép tính  là:

A.                             B.                          C.                        D.         

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng : Kết quả phép tính 0,75 là:

A.                           B.                         C.           D.

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: Cho  thì:

A.           a =                            B. a =         

C.           a = 1 hoặc a =                D. a =  hoặc a =

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng: Kết quả phép tính  là:

A.                                B.             C.             D.         

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng: Cho tam giác ABC. Ta có:

A.             B.                

C.= 1                 D.

Câu 6: Tìm câu trả lời sai: Cho hai tam giác ABC = tam giác DEF (g – c – g ) thì:

A. AB = DE         B.                 C.           D.        BC = EF

B/ PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1. Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể)

a/           b/               c/.

Bài 2. Tìm x biết:

a/          b/              c/  

Bài 3. Ba ban Lâm, Chí, Dũng có 60 cây bút và số bút tỉ lệ với 3, 4, 5. Tính số bút của mỗi bạn?

Bài 4. Cho góc nhọn xOy, Trên tia Ox lấy điểm A, B sao cho OA = 3 cm, OB = 5cm. Trên tia Oy lấy điểm C, D sao cho OC = OA, OD = OB. Nối AD và BC cắt nhau tại I.

a/ Chứng minhOAD =OCB

b/ Chng minh IA = IC

c/ Chứng minh OI là tia phân giác của 

Bài 5: . Tìm GTLN của biểu thức: A = .

-----------------------------------------------------------

 

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

B

D

C

C

B

B/ PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1. .Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể).

a/ =  

=  

b/ = - 9 – 4 : 4 + 1     

= -10 +  

c/       =  

=    

Bài 2. Tìm x biết:

a/

     

.

b/  .

.

c/  

Bài 3. Giả sử số bút của mỗi bạn là a, b, c (cây)      .

Theo đề ta có:       

 

.

.

Trả lời: Số bút của ba bạn Lâm, Chí, Dũng lần lượt là 15, 20, 25 (Cây)

Bài 4. H/S vẽ hình đúng ghi GT + KL

a/ Chứng minhOAD = OCB .

Ta có: OA + AB = OB và OC + CD = OD mà OA = OC = 3cm, OD = OB = 5cm nên AB = CD.

XétOAD vàOCB

Có OD = OB (gt);O chung và OA = OC (gt). VậyOAD = OCB (c-g-c). Suy ra các D = B, .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ Chứng minh IA = IC

Xét ICD vàIAB có:D = B, CD = AB, (cmt).

(kề bù hai góc bằng nhau). Do đóICD = IAB (g-c-g). Suy ra IC = IA và IB = ID (tương ứng)..

c/ Chứng minh OI là tia phân giác của

XétOIC vàOAI có OC = OA (gt). OI chung và IC = IA (cmt)..

Do đóOIC =OAI (c-c-c).(tương ứng). Vậy OI là tia phân giác của xOy là đpcm.          .

Bài 5: Tìm GTLN của biểu thức: A = .

Áp dụng đẳng thức

A = = 2007.

Vậy GTLN của A là 2007

Dấu (=) xảy ra khi x..

--------------------------------------------------------

 

 

Phần 2

I.TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn chữ cái đúng

Câu 1/ Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?

A.           B.         C.        D.

Câu 2/ Số  là kết quả của phép tính:

A.      B. 1-      C. + 1       D. 1 -

Câu 3/ ́u = 9 thì x bằng:

A. 3     B. 6      C. 9        D. 81

Câu 4/ Biết y tỉ lệ thuận với x và khi x = -3 thì y = 1. Khi x = 1 thì y bằng:

A.          B. -       C. 3        D. -3

Câu 5/ Tam giác ABC có,Description: 3 =Description: 1,Description: 2 = 1360. Góc B bằng:

A. 440               B. 320                         C. 270           D. 220

Câu 6/ Cách phát biểu nào sau đây diễn đạt đúng tính chất góc ngoài của tam giác:

 A. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong.

B. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

C. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng ba góc trong.

D.Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng một góc trong và một góc kề với nó.

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Thực hiện phép tính:                   

Câu 8: Tìm x biết:                      

Câu 9: Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)

Câu 10: Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ox lấy điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho OC = OD.

a) Chứng minh: AD = BC.

b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh:

--------------------------------------------------

 

 

 

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM.

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

A

D

B

D

B

II. TỰ LUẬN

Câu

Đáp án

Câu 7

 = 4.4 - 25 = 16 - 25 = -9

Câu 8

                                                                                             

Câu 9

Gọi thời gian 15 công nhân xây xong ngôi nhà là x (ngày)        

Vì số công nhân làm và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên ta có:

Vậy thời gian 15 công nhân xây xong ngôi nhà là 180 (ngày).

 

 

 

Câu 10

GT

, OA = OB,

 OC = OD,

KL

a) AD = BC.

b)  

 

 
 


a) OAD vàOBC có:

OA = OB (gt); : góc chung; OD = OC(gt)

 Do đó OAD = OBC (c.g.c)

 AD = BC (2 cạnh tương ứng)

b) Xét EAC và EBD có:

AC = BD (gt)

 (cmt)

 ( vì OAD = OBC )

EAC = EBD (g.c.g)

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 9

 

 Câu 1: Nêu khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn

 Câu 2: Nêu khái niệm về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn?

 Câu 3: Phát biểu quy tắc thế, quy tắc cộng đại số

 Câu 4: Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

 C©u 5: Giải các hệ phương trình sau:

 a.                                 b.                          

C©u 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ ph­ương trình:

Tết này Hoa đi chợ giúp mẹ. Biết rằng nếu mua 3kg Thanh long và 2kg Quýt thì hết 72 ngàn đồng. Nếu mua 4kg Thanh long và 4kg Quýt thì hết 120 ngàn đồng. Hỏi giá tiền một kg Thanh long và một kg Quýt là bao nhiều ngàn đồng?

 Câu 7: Nhà Lan có một mảnh vườn trồng rau cải bắp. Vườn được đánh thành nhiều luống, mỗi luống trồng cùng một loại cây cải bắp. Lan tính rằng: Nếu tăng thêm 8 luống rau, nhưng mỗi luống trồng ít đi 3 cây thì số cây trong toàn vườn ít đi 54 cây. Nếu giảm đi 4 luống, nhưng mỗi luống trồng tăng thêm 2 cây thì số rau toàn vườn tăng thêm 32 cây. Hỏi vườn nhà Lan trồng bao nhiêu cây cải bắp? ( Số cây trong các luống như nhau).

Câu 8: Giả bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Một đàn em nhỏ đứng ven sông

  To nhỏ cải nhau chuyện chia bòng

                                         Mỗi em năm quả còn năm quả

                                         Mỗi em sáu quả một em không

  Hỏi chàng trai trẻ đang dừng bước

                                        Có mấy em thơ, mấy quả bòng?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 8

1.     Phần Đại số:

Câu 1: Viết lại 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Câu 2: Nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

Câu 3: Phương trình một ẩn có dạng như thế nào? Cho ví dụ.

Câu 4: nêu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Câu 5: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a.      x2 – 6x + 9

b.     4x2 – 36

c.      8 – x3

d.     14 x2 y2 – 21xy2 + 28x2y

e.      2x2 – 2xy – 5y + 5y

f.       2xy – x2 –y2 + 16

Câu 6: Giải các phương trình:

a.      4x – 20 = 0

b.     2x + x + 12 = 0

c.      x – 5 = 3 – x

d.     7 – 3x = 9 – 3x

e.      3x – 11 = 0

f.       12 + 7x = 0

2.     Phần Hình học:

Câu 1: Viết công thức tính diện tích tam giác, hình chử nhật, hình thoi, hình vuông, hình bình hành, diện tích đa giác?

Câu 2: Phát biểu nội dung định lý Ta-lét.

Câu 3: Nêu các dấu hiệu nhận biết hình bình hành, hình thang cân, hình thoi.

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7107

Các Tin đã đăng

  ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN 6 3/25/2020 8:01:02 AM
  bài giảng E Leaning 3/18/2020 8:24:32 AM
  GIÁO ÁN WORD MÔN HÓA HỌC THCS 10/4/2015 10:56:26 AM
  GIÁO ÁN WORD MÔN TOÁN THCS 10/4/2015 10:52:38 AM

Vui học ngày

Lượt truy cập: 514888 lần

Đang online: 1 người