KL HN CB tháng 9

10/3/2018 9:47:37 AM

ĐẢNG ỦY XÃ THUẬN HÓA

CHI BỘ TRƯỜNG THCS

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                Thuận Hóa, ngày 02 tháng 10 năm 2018

                  Số:       -KL/CB                               

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ CHI BỘ THÁNG 9/2018

 

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9

a. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

 * Ưu điểm:

- Tổ chức tốt lễ khai giảng: chuẩn bị chu đáo, tập duyệt chi tiết.

- Làm tốt công tác xây dựng và duy trì nề nếp. 

- Công tác đảm bảo VSMT được quan tâm hơn

- Tổ chức tuyền thông về ma túy.

- GVCN rèn luyện cho hs ý thức bảo vệ CSVC, BVMT.

- Tổ chức KSCL cho hs lớp 6 2 môn văn, toán (kết quả…….

- Thực hiện tốt nội dung kế hoạch và chương trình dạy học, các hoạt động chuyên môn dần đi vào nề nếp (soạn giảng, ký duyệt giáo án, kiểm tra thường xuyên…)

- Giáo viên, các tổ CM đã xây dựng kế hoạch chuyên môn sát thực tế.

- Tăng cường UDCNTT trong quản lý, điều hành.

- Tiến hành BD HSG và BTKT cho các khối lớp

- Cập nhật các loại hồ sơ cá nhân, HS tổ, CQG, PCGD

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch

- Hoàn thành việc biên chế các tổ CM, tổ văn phòng, bổ niệm các chức vụ trong tổ đúng quy trình.

- Hoàn thành  KHBDTX năm học cá nhân, tổ, trường.

- GV  điều tra PCGD năm 2018.

-Tổ chức tập huấn công tác PCCC, mua TB PCCC năm 2018: KP gần 6tr

- Mua sắm mới 5 thùng rác để đảm bảo VSMT: 3.250.000đ

- GV hỗ trợ thôn đồng lào 5 áp phíc XD nông thôn mới: 1.150.000đ

- Tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống ma túy

- Tổ chức thành công Hội nghị Cha mẹ học sinh năm học 2018- 2019, với sự đồng thuận cao. Bầu Ban ĐDCMHS năm học mới

- Nhân viên cơ bản thực hiện tốt công tác tham mưu.

- Lao động các lớp thực hiện tốt, khuôn viên khang trang, sạch đẹp.

* Hạn chế

- Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu chưa phù hợp, còn thấp so với nhiệm vụ chung toàn ngành.(đăng ký tham gia các hội thi)

- Chuẩn bị hồ sơ (đề, danh sách học sinh) khảo sát chất lượng lớp 6 còn trục trặc, chất lượng thấp: KQ: TV dưới TB: 32%, Toán dưới TB: 29%.

- GV đứng lớp vẫn có tình trạng để HS ồn ào, GV lạm dụng giờ lên lớp để làm việc riêng. Chấm điểm giờ học chưa đúng với thực tế tiết học.

- Việc cập nhật các loại hồ sơ chưa thường xuyên, chưa kịp thời

- Bộ phận giúp việc hiệu quả làm việc chưa cao, sai sót nhiều trong tham mưu: VP-YT.

- Ý thức tiếp thu, học tập trong buổi TT PC ma túy chưa cao (một số GV NV không tham gia)

- GVCN chưa bám lớp thường xuyên nên 1 số lớp thực hiện nề nếp chưa tốt.

- Trong công việc tập thể  chưa thật tự giác, trông chờ, ỉ lại.

- HS tham gia các hoạt động buổi chiều vắng nhiều.

- Công tác SDTBDH, máy chiếu trong giảng dạy còn ít.

- Việc dạy thay của tổ XH còn nặng nề.

b. Công tác xây dựng đảng.

 * Ưu điểm:

- Tinh thần dân chủ trong sinh hoạt đã có nhiều chuyển biến tích, Cấp ủy thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm. 

- Thu nộp Đảng phí đầy đủ

* Hạn chế:

- Công tác KT- GS  theo kế hoạch chưa thực hiện xong.

- Một số ĐV thực hiện việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh chưa nổi bật.(tinh thần và thái độ làm việc).

- Tính nhạy bén về chính trị trong 1 số vấn đề trong XH chưa cao

c. Công tác lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động đoàn thể. 

* Đối với Công đoàn nhà trường:

- Đẩy mạnhcông tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, tư tưởng cho đoàn viên.

- Quan tâm động viên, khích lệ tinh thần thi đua, công hiến trong tập thể.

- Thăm hỏi các gia đình đoàn viên, tặng quà Trung thu cho con em đoàn viên. GV tham gia với các thôn tổ chức Tết Trung thu.

- Tổ chức lao động công đoàn có hiệu quả.

-Hạn chế:  Ý thức của đoàn viên trong xây dựng đoàn kết tập thể chưa cao.

* Đối với chi đoàn:

- Tổ chức tốt một số công việc góp phầm vào sự thành công của nhà trường (trang trí lễ khai giảng, lao động công đoàn…)

- Phát huy vai trò xung kích trong giáo dục đạo đức học sinh và các hoạt động bề nổi.

- Hạn chế: ĐV chưa phát huy tốt vai trò trong các SH tập thể của HS.

* Đối với Liên đội:

- Tổ chức tốt lễ khai giảng: chuẩn bị chu đáo, tập duyệt chi tiết.

- Làm tốt công tác xây dựng và duy trì nề nếp. 

- Công tác đảm bảo VSMT được quan tâm hơn

- Tổ chức tuyền thông về ma túy.

- Chuẩn bị làm lễ trưởng thành cho đội viên K9

 Hạn chế:

-         GVCN chưa bám sát lớp trong các hoạt động.

-         Tổ chức 1 số hoạt động tập thể còn vắng nhiều, chất lượng thấp.

-         Phong trào thi đua các lớp thiếu ổn định.

-         Thói quen giữ gìn VS chung, tự quản của HS chậm hình thành

-         Việc làm lễ trưởng thành chậm

3. Kế hoạch chi bộ tháng 10/2018

a. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

-         Xây dựng và phê duyệt KH năm học, tiến hành HN đầu năm  với các chỉ tiêu phù hợp.

-         Chú trọng bám sát các công văn hướng dẫn để đổi mới chỉ đạo, soạn giảng, KT-ĐG. Kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 1.

-         Đảm bảo các quy chế được thực hiện nghiêm túc. Các TCM nâng cao chất lượng của SH định kỳ, SH chuyên đề.

-         Tăng cường sử dụng TBDH, UD CNTT. Khai thác các phòng bộ môn có hiệu quả.

-          Hình thành thói quen sử dụng web và mail thường xuyên. Giảm giấy tờ trong các thủ tục hành chính.

-         Tiếp tục dạy HSG 8, Nghề 8, BTKT cho các khối, đảm bảo có giáo án.

-         Tăng cường KT-ĐG học sinh thường xuyên, sử dụng nhiều hình thức ĐG để động viên, khích lệ.

-         Giáo viên nâng cao chất lượng giờ lên lớp(lưu tâm các môn xếp loại), quan tâm hướng dẫn học sinh lớp 6 về phương pháp học tập.

-         Định hướng dạy học đảm bảo phân hóa đối tượng để không học sinh nào bị bỏ rơi trong giờ dạy.

-         Các bộ môn tổ chức thao giảng cần có lịch sớm để mời GV trong cụm tham dự.

-         Chấm điểm giờ học chi tiết, chính xác, công tâm và công khai.

-         Hoàn thành việc điều tra và xử lý SL PCGD, tổ chức tốt hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

-         Nghiên cứu điều chỉnh lại phân công phần hành, quy định giờ làm việc HC để đảm bảo tính pháp lý và nâng cao hiệu quả công việc.

- Bổ sung HS trường CQG, thực hiện BDTX các nội dung.

- Xây dựng kế hoạch kêu gọi tài trợ để mua sắm, tu sửa CSVC.

- Các tổ đề xuất bổ sung sách tham khảo, các TB cần thiết nhất trong thực hành.

- Thành lập các câu lạc bộ và đi vào hoạt động có hiệu quả.

- GVCN bám lớp, xây dựng lớp tự quản, lao động theo kế hoạch.(L8 miễn LĐ nếu có lịch học nghề)

- Nhân viên: Chủ động trong công việc, nâng cao chất lượng tham mưu. Có tinh thần và thái độ làm việc tốt.

- Quan tâm công tác VS-MT, VS cá nhân của học sinh, dịch bệnh….

- Nv đi học phải có hồ sơ pháp lý đầy đủ, có KH xử lý công việc hợp lý.

- Tham gia các lớp tập huấn có hiệu quả.

- Làm tốt công tác thi đua hàng tháng: đảm bảo chính xác, công bằng, công khai.

b. Công tác xây dựng đảng.

- Chi ủy phải quan tâm tự bồi dưỡng để nâng cao nhận thức về chính trị, sắc bén về lý luận để thực sự giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo.

 - Đảng viên luôn kiên định, vững vàng chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt.

- Mỗi đảng viên nên xác định đúng vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của CB.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, dân chủ trong sinh hoạt.

- Luôn luôn năng cao ý thức rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chuẩn bị hồ sơ, xét chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Nam trong SH tháng 10.

c. Công tác lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động đoàn thể. 

* Đối với Công đoàn:

- Làm tốt công tác xây dựng khối đoàn kết. ĐK từ tâm, chấp nhận sự khác biệt cá nhân trong sinh hoạt.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm nếp sống văn hóa công sở, có trách nhiệm trong góp ý xây dựng các quy chế, quy tắc chuẩn bị ban hành.

- Động viên đoàn viên công đoàn  khắc phục khó khăn, sắp xếp hợp lý việc nhà, việc trường. Tham gia các buổi SH tập thể của CĐ.

- Thực hiện các nội dung trong chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Giám sát việc thực hiện các chế độ của ĐVCĐ

- Động viên thăm hỏi kịp thời ĐVCĐ và người thân của ĐVCĐ đau ốm.

- Phối hợp với nhà trường để t/c tốt HN CB-VC.

- Tổ chức tốt ngày lễ 20/10.

* Đối với Chi đoàn:

- Kiện toàn tổ chức Chi đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi đoàn, động viên đoàn viên lớn tuổi tham gia sinh hoạt, tham gia các hoạt động tập thể cùng Liên đội.

- Phối hợp Liên đội làm lễ trưởng thành cho Đội viên. Bồi dưỡng thanh niên ưu tú để kết nạp Đoàn.

- Phối hợp với Liên đội trong công tác giáo dục đạo đức học sinh.

* Đối với Liên đội:

- Tổ chức tốt Đại hội liên đội. Nâng cao hoạt động BCH Liên đội.

- Rà soát, bổ sung một số quy định nhằm thực hiện công tác thi đua chặt chẽ và minh bạch hơn.

- Làm tốt công tác xây dựng và duy trì nề nếp. Phối hợp với chi đoàn trong công tác giáo dục đạo đức học sinh.

- Làm lễ trưởng thành cho đội viên K9, theo dõi và bồi dưỡng TN ưu tú giới thiệu cho chi đoàn kết nạp

- Chú trọng đổi mới hình thức sinh hoạt tập thể, đặc biệt là sinh hoạt dưới cờ.

 

Những tệp tin đính kèm:

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 5048

Các Tin đã đăng

  KL của HN chi bộ tháng 7/2018 8/29/2018 7:49:28 AM

Vui học ngày

Lượt truy cập: 437490 lần

Đang online: 16 người